Wat is nu eigenlijk EN374:2016? En wat is er sindsdien veranderd?

Wat is EN374:2016?

EN374:2016 is de Europese vastgestelde norm, bedoeld ter bescherming van chemicaliën en micro-organismen. Deze nieuwe norm is in 2017 gepubliceerd en vervangt de oude EN374:2003-norm. Deze nieuwe norm verfijnt de vereisten waar handschoenen aan moeten voldoen om menselijke handen te beschermen tegen gevaarlijke chemische stoffen en micro-organismen. De nieuwe EN374:2016 norm zorgt voor consistentere testresultaten en maakt de keuze tussen verschillende chemisch bestendige handschoenen makkelijker voor de gebruiker.

EN ISO 374:2003 (Oude normering)

De oude normering, EN 374:2003 is gericht op de permeatie en penetratie van zuren en andere gevaarlijke stoffen. Met andere woorden een handschoen mag niet lekken of zich als een spons gedragen, want in beide gevallen zouden dan eventueel gevaarlijke stoffen toch nog steeds in aanraking kunnen komen met de handen.

Wat is EN ISO 374-1:2016 (Nieuwe normering, deel 1)

Handschoenen die beschermen tegen chemicaliën worden volgens de nieuwe normen dus gecertificeerd volgens EN ISO 374-1:2016. Dit eerste deel geeft een beschrijving van de eisen waaraan de handschoenen dienen te voldoen. Volgens deze norm dienen deze handschoenen te voldoen aan:

 • Voldoen aan permeatie-eisen zoals beschreven in EN 16523-1:2015 (nieuwe norm) of EN374-3:2003 (oude norm).
 • Voldoen aan lektesten zoals beschreven in EN ISO 374-2:2014.

De oude EN 374-norm-pictogrammen werden vervangen door één algemeen pictogram met de toevoeging van een letter. Er bestaan dus volgens deze nieuwe normering drie specifieke beschermingsniveaus op basis van de prestaties omschreven in EN 374-2:2014. Volgens EN 374-1:2016 worden handschoenen dus ingedeeld in 3 verschillende categorieën, TYPE A, TYPE B of TYPE C, afhankelijk van het beschermingsniveau, met elk zijn eigen pictrogram op de verpakking van de handschoen. Op deze manier kan een gebruiker makkelijk zelf nakijken of de gebruikte handschoen geschikt is voor hem/haar.

Gedefinieerde stoffen in EN ISO 374:2016

De nieuwe EN ISO 374:2016 normen definiëren nu achttien in plaats van twaalf gevaarlijke stoffen:

 • A – Methanol 
 • B – Aceton 
 • C – Acetonitril 
 • D – Dichloormethaan 
 • E – Koolstofdisulfide 
 • F – Tolueen 
 • G – Diethylamine 
 • H – Tetrahydrofuran 
 • I – Ethylacetaat 
 • J – n-Heptaan 
 • K – 40% natriumhydroxide 
 • L – 96% zwavelzuur 
 • M – 65% salpeterzuur 
 • N – 99% azijnzuur 
 • O – 25% ammoniak 
 • P – 30% waterstofperoxide 
 • S – 40% fluorzuur 
 • T – 37% formaldehyde 

Wat is EN ISO 374-4:2013?

Sinds de invoering van de EN ISO 374:2016 norm beschrijft deze ook twee metingen in plaats van één voor handschoendegradatie. Deze dubbele metingen worden beschreven in de EN ISO 374-4:2013-norm. Op deze manier worden handschoenen volgens de nieuwe norm voor en na contact met een chemische stof gemeten. De twee metingen zijn een weerstandstest tegen degradatie door perforatie en een gewichtsveranderingstest.

Wat is EN ISO 374-5:2016?

EN ISO 374-5:2016 is een nieuwe norm en introduceert testen voor bescherming tegen virussen. In de EN ISO 374:2013 werden enkel schimmels en bacteriën gedekt. Op verpakkingen van handschoenen duiden nieuwe markeringen aan of de handschoenen enkel beschermen tegen bacteriën of schimmels of ook tegen virussen. Het gekende biogevaar-pictogram wordt op verpakkingen geplaatst indien de handschoenen beschermen tegen bacteriën en schimmels. Indien de handschoenen ook beschermen tegen virussen wordt het pictrogram vergezegd door het woord “VIRUS”.